Các sản phẩm

  • Span

    Kéo dài

    I. Tổng quan Este axit béo Sorbitan (Span) là chất hoạt động bề mặt không ion liên quan đến các nhóm axit béo là phần kỵ nước và các nhóm sorbitan là phần ưa nước. Este axit béo polyoxyetylen (20) sorbitan (Tween) là chất hoạt động bề mặt không ion liên quan đến các nhóm axit béo là phần kỵ nước và nhóm ete sorbitan polyetylen glycol là phần ưa nước. Ⅱ. Tiêu chuẩn chất lượng (Polysorbate-80 sẽ tuân theo Tiêu chuẩn CP2015 và các loạt sản phẩm khác sẽ tuân theo Tiêu chuẩn USP32) ...